0203/2015

Varování obyvatelstva

Zásady pro poskytování účelových dotací obcím v rámci rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění

Poskytování účelových dotací v rámci rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění zabezpečuje MV-GŘ HZS ČR z prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Základní podmínka pro poskytování dotací

 • písemná žádost musí být podána na MV- generální ředitelství HZS ČR cestou příslušného HZS kraje do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta;
 • Po přidělení dotace budete vyzváni ke zpracování:
  • Záznamu o výběru vhodného dodavatele, popř. Zprávu a posouzení a hodnocení nabídek Zadávacího řízení;
  • Podkladů ISPROFIN S 05 110, S 05 120, S 05 144, S 05 160;
  • Závěrečné zprávy o vyhodnocení akce ISPROFIN R 05 199.


Základní kritéria pro poskytnutí dotace

 • Investice musí být odsouhlasena příslušným HZS kraje z hlediska účelnosti a veškeré koncové prvky varování a vyrozumění musí splňovat podmínky stanovené MV-GŘ HZS ČR (viz. č.j. MV-24666-1/PO-2008) „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“.


Základní ekonomické požadavky

 • Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Výběr dodavatel musí být proveden v souladu s zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Žadatel začlení pracovníky MV-GŘ HZS ČR popř. HZS kraje do výběrové komise.


Podklady při podání žádosti o dotace:

 • Žádost obce o přidělení dotace na rok
 • Specifikační list nestavební movité akce
 • Výpočet ukazatele dluhové služby


Celý dokument